top of page

מה מזין אותי ומה מרוקן?

תאור הארוע 
סרוקו בזכרונכם את השבוע שחלף ושחזרו אירועים שונים שקרו.

 1. מה היה האירוע?

 2. היכן הוא התרחש?

 3. האם עוד אנשים קשורים לאירוע?

 4. האם האירוע הזין אתכם או גזל מכם?​

פרוק והבנת הארוע

 1. על מה התיישב האירוע?

  • זכרון

  • פגיעה

  • תכונה

  • התנהגות

  • דימוי עצמי

  • משהו אחר? 

 2. איזה רגשות פגשתם?

 3. ​מה היה באירוע שכך הרגשתם?

 4. מה היה באירוע שהזין אתכם באנרגיה (אם היה)?

 5. מה היה באירוע שגזל ממכם אנרגיה (אם היה)?​

אנשים

הכינו רשימה של האנשים שהיו רלוונטיים עבורכם באירוע וענו על השאלות הבאות עבור כל אדם: 

 1. האם הוא/היא הזינו אתכם?

 2. האם הוא/היא גזלו מכם?

 3. איך הייתם רוצים לנהוג מול אותו אדם כדי שתצאו מועצמים והארוע או התגובה שלכם תזין אתכם?

 4. האם יש משהו שהייתם רוצים להגיד לאותו אדם, שיכוון אותו להתנהגות שתיטיב ותזין אתכם בעתיד?

bottom of page