top of page

שכר מנחים בפעילות הקיץ באשראם בכרמל

מנחה מנוסה
(ניסיון מעל שנתיים בתחום המועבר)
יום הנחייה אחד בכל ימי הפעילות

200 ש"ח -  הנחיית בוקר [מינ' 60 דקות]. 

350 ש"ח - הנחייה צהריים [מינ' 90 דקות].

350 ש"ח - הנחייה החה"צ [מינ' 90 דקות].

250 ש"ח - הנחיית ערב [מינ' 60דקות].

450 ש"ח -  בוקר + צהריים.

550 ש"ח - צהריים + אחה"צ.

700 ש"ח - בוקר + צהריים + אחה"צ.

750 ש"ח - צהריים + אחה"צ + ערב.

900 ש"ח - בוקר + צהריים + אחה"צ + ערב

מנחה מנוסה

(ניסיון מעל שנתיים בתחום המועבר)
מספר יום הנחייה בתקופת ימי הפעילות

180 ש"ח -  הנחיית בוקר [מינ' 60 דקות]. 

300 ש"ח - הנחייה צהריים [מינ' 90 דקות].

300 ש"ח - הנחייה החה"צ [מינ' 90 דקות].

200 ש"ח - הנחיית ערב [מינ' 60דקות].

410 ש"ח -  בוקר + צהריים.

550 ש"ח - צהריים + אחה"צ.

620 ש"ח - בוקר + צהריים + אחה"צ.

660 ש"ח - צהריים + אחה"צ + ערב.

810 ש"ח - בוקר + צהריים + אחה"צ + ערב

מנחה מתחיל

(ניסיון פחות משנתיים בתחום המועבר)
ללא קשר למספר ימי הנחייה

125 ש"ח -  הנחיית בוקר [מינ' 60 דקות]. 

210 ש"ח - הנחייה צהריים [מינ' 90 דקות].

210 ש"ח - הנחייה החה"צ [מינ' 90 דקות].

155 ש"ח - הנחיית ערב [מינ' 60דקות].

290 ש"ח -  בוקר + צהריים.

385 ש"ח - צהריים + אחה"צ.

430 ש"ח - בוקר + צהריים + אחה"צ.

465 ש"ח - צהריים + אחה"צ + ערב.

570 ש"ח - בוקר + צהריים + אחה"צ + ערב

bottom of page